TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Giới thiệu VietGAP

   1. VietGAP là gì ?

 

-    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam

-    VIETGAP cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba.

-    VIETGAP là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp.

-    VIETGAP là công cụ giữa các doanh nghiệp, không trực tiếp tới người tiêu dùng.

-    Sử dụng thương hiệu và logo của VIETGAP theo qui định.

 

   2. Quyền lợi của nhà sản xuất

 

-    Tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất thỏa thuận với nhau việc đăng ký và chứng nhận (trong vòng 14 ngày).

-    Hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất trong thời gian 3 năm.

-    Nhà sản xuất có thể áp dụng nhiều cách thức chứng nhận khác nhau ( theo phương thức 1, 2, 3, 4)

-    Nhà sản xuất có thể có thể chuyển từ tổ chức chứng nhận này sang tổ chức chứng nhận khác, hoặc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

-    Nhà sản xuất cùng một lúc có thể chứng nhận các sản phẩm khác nhau bởi các tổ chức chứng nhận khác nhau.

-    Bảo mật: VIETGAP và tổ chức chứng nhận được VIETGAP phê duyệt bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến nhà sản xuất như chi tiết về sản phẩm quá trình, báo cáo đánh giá, tài liệu có liên quan (trừ trường hợp có yêu cầu pháp luật). Không thông tin nào được tiết lộ trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản với nhà sản xuất.

 

   3. Nghĩa vụ của nhà sản xuất

 

-    Nhà sản xuất đước chứng nhận theo phương thức 1 và 2 có trách nhiệm tuân thủ theo các Tiêu chí tuân thủ và Qui tắc chung.

-    Nhà sản xuất phải đăng ký với một tổ chức chứng nhận trước khi đánh giá.

-    Nhà sản xuất đang trong tình trạng khắc phục thì không được chuyển đổi tổ chức chứng nhận.

-    Nhà sản xuất muốn thay đổi tổ chức chứng nhận phải thông báo mã số khách hàng VIETGAP cho tổ chức chứng nhận mới.

-    Nhà sản xuất được đăng ký có trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật về cho tổ chức chứng nhận.

-    Nhà sản xuất phải cam kết tuân thủ các yêu cầu trong quy định chung, kể cả chi phí.

-    Khi đăng ký phải nêu rõ các vị trí và địa điểm cần chứng nhận.

 

   4. Đăng ký

 

-    Thông tin tổng quát (Tên công ty, người liện hệ, địa điểm,..).

-    Thông tin đăng ký nhà sản xuất ( sản phẩm, diện tích sản xuất hàng năm, cây trồng trong hay ngoài nhà kiếng, …).

-    Chấp nhận đăng ký ( Ký thỏa thuận chứng nhận, được cấp số đăng ký, trả phí theo quy định).

 

   5. Thời gian đánh giá

 

-    Chỉ kiểm tra khi nhà sản xuất đăng ký xong.

-    Kiểm tra lần đầu hồ sơ sản xuất phải có 3 tháng trước vụ thu hoạch (sau khi đăng ký) hay trước khi đăng ký.

-    Kiểm tra lần đầu vào vụ thu hoạch là tốt nhất, nếu kiểm tra trước hoặc sau thu hoạch thì phải có cuộc thăm viếng vào kỳ thu hoạch (có thể không báo trước).

-    Kiểm tra kế tiếp: trong vòng 6 tháng trước và 3 tháng sau khi chứng nhận hết hạn (phải có sự gia hạn của Tổ chứng chứng nhận).

 

   6. Mức tuân thủ

 

-    100% các điểm chính yếu yêu cầu phải đạt.

-    95% các điểm thứ yếu yêu câu phải đạt.

-    Khuyến cáo: không bắt buộc.

 

   7. Giá trị chứng nhận

 

-    Chứng nhận có giá trị trong vòng 24 tháng.

 

   8. Chọn cách thức chứng nhận

 

-    Cách thức 1: Một chủ có một hay nhiều nông trại.

-    Cách thức 2: Nhóm các nhà sản xuất kết hợp.

 

   9. Những tiêu chuẩn chủ yếu

 

-    Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

-    Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

-    Tiêu chuẩn về môi trường làm việc cho người lao động.

-    Truy nguyên nguồn gốc.

 

Tag: Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | Chứng nhận VietGAP | Chung nhan VietGAP | VietGAP | VietGAP chăn nuôi | VietGAP trồng trọt | VietGAP thủy sản | Chứng nhận VietGAP | Chứng nhận VietGAP chăn nuôi | Chứng nhận VietGAP trồng trọt

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?