Hợp quy thức ăn chăn nuôi

  • Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
    Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
    Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm thức ăn chăn nuôi được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Các quy chuẩn thức ăn chăn nuôi được ban hành theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.