Tài liệu

 • SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
  SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
 • THÔNG BÁO THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN (TCVN 5603)
  THÔNG BÁO THAY ĐỔI TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN (TCVN 5603)
 • (QT.07) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  (QT.07) GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • (QT.09) Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý
  (QT.09) Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý
  Văn bản này quy định trình tự thực hiện việc chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/ISO 14001, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO/ISO 22000, hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn HACCP phù hợp quy định của uỷ ban Codex, TCVN/ISO 45001 Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.
 • (QT.05) Quy trình chứng nhận sản phẩm
  (QT.05) Quy trình chứng nhận sản phẩm
  Văn bản này quy định các thực hiện công tác “Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn” do Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert thực hiện.
 • (QĐ.01) Quy định thủ tục chứng nhận sản phẩm
  (QĐ.01) Quy định thủ tục chứng nhận sản phẩm
  Văn bản này quy định nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm, cơ sở đủ điều kiện phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn (sau đây gọi tắt là chứng nhận HC/HQ) do Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy thực hiện theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân.
 • (QĐ.06) Quy định thủ tục chứng nhận hệ thống quản lý
  (QĐ.06) Quy định thủ tục chứng nhận hệ thống quản lý
  Tài liệu này quy định về nội dung, thủ tục và nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý do Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert thực hiện theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 và ISO 19011
 • (QĐ.10) Quy đinh sử dụng dấu, giấy chứng nhận
  (QĐ.10) Quy đinh sử dụng dấu, giấy chứng nhận
  Các Tổ chức đã được VIETCERT Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng Dấu chứng nhận theo mẫu dưới đây cho mục đích quảng cáo và quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các tài liệu giới thiệu, tài liệu giao dịch thương mại của khách hàng: Mẫu Giấy chứng nhận/ Mẫu logo.
 • Nguyên tắc hoạt động chứng nhận về tính khách quan của VIETCERT
  Nguyên tắc hoạt động chứng nhận về tính khách quan của VIETCERT
  Tổ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý, trong đó mối quan hệ giữa Tổ chức tư vấn và VIETCERT ảnh hưởng đến tính khách quan của VIETCERT. Thời gian tối thiểu hai năm kể từ ngày kết thúc hoạt động tư vấn được xem là không gây ảnh hưởng đến tính khách quan này.
 • Quy chế hoạt động chứng nhận
  Quy chế hoạt động chứng nhận
  Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy– VIETCERT là Tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật. Các thủ tục, chính sách và hoạt động chứng nhận của VIETCERT phải tuân thủ các yêu cầu luật định, chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tình thống nhất và nhất quán trong chất lượng dịch vụ chứng nhận mà VIETCERT cung cấp. Những chính sách và thủ tục này không nhằm ngăn cản hay gây khó dễ cho các Tổ chức có nhu cầu chứng nhận.
 • Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý QT09
  Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý QT09
 • Quy trình chứng nhận sản phẩm QT05
  Quy trình chứng nhận sản phẩm QT05
 • Quy định sử dụng dấu, giấy chứng nhận
  Quy định sử dụng dấu, giấy chứng nhận
  Mục đích của quy trình là xác định một cách thống nhất kiểm soát dấu hiệu chứng nhận được trao cho khách hàng mà VietCert đánh giá.
 • Nội dung, thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy QĐ 01
  Nội dung, thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp quy QĐ 01
 • Nội dung, thủ thục và nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý QĐ 06
  Nội dung, thủ thục và nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý QĐ 06
  Tài liệu này quy định về nội dung, thủ tục và nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý do Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy thực hiện theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006, ISO/TS 22003:2007 và ISO 19011:2011. Tài liệu này cũng quy định về nội dung, thủ tục và nguyên tắc chứng nhận điều kiện sản xuất của các cơ sở thuộc quản lý của bộ NN&PTNT phù hợp các QCVN tương ứng.