Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động

Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động là gì ? 

1. THÔNG TIN CHUNG:
Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 3581:81 yêu cầu kỹ thuật về kính bảo hộ lao động.
Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bương bê tông là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
Để chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động được đánh giá hai nội dung:
- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)
- Thử nghiệm mẫu điển hình


Chứng nhận hợp chuẩn kính bảo hộ lao động

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG:
Sau khi sản phẩm kính bảo hộ lao động được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ công bố hợp chuẩn kính bảo hộ lao động được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn kính bảo hộ lao động
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?