Chứng nhận hợp chuẩn cọc bê tông cốt thépChứng nhận hợp chuẩn cọc bê tông cốt thép là gì ?

1. THÔNG TIN CHUNG:

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 7888:2014 yêu cầu kỹ thuật về cọc bê tông cốt thép. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.


2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỌC BÊ TỐNG CỐT THÉP:
Để chứng nhận hợp chuẩn cọc bê tông cốt thép được đánh giá hai nội dung:

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)
- Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP:

Sau khi sản phẩm cọc bê tông cốt thép được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh. Hồ sơ công bố hợp chuẩn cọc bê tông cốt thép được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 
Giấy chứng nhận chuẩn cọc bê tông cốt thép
 
5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu
 
ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?