Hỏi đáp

 • Các yêu cầu chính của ISO 14000 ?
  Các yêu cầu chính của ISO 14000 ?
  Hệ thống quản lý môi trường và đánh giá môi trường yêu cầu: Lãnh đạo cao nhất cam kết cải tiến liên tục, thực hiện, áp dụng và phòng ngừa các ô nhiểm. Thiết lập và triển khai chính sách môi trường bao gồm: Thiết lập các mục tiêu để đạt được chính sách. Tích hợp các vấn đề môi trường liên quan vào các quy trình hoạt động hiện tại. Đào tạo nhân viên nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của họ đối với môi trường. Các chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.
 • Tại sao áp dụng ISO 14000 ?
  Tại sao áp dụng ISO 14000 ?
  Nếu không áp dụng ISO 14000, sẽ có những ảnh hướng bên ngoài tác động đến tổ chức yêu cầu ít nhiều phải quan tâm. Áp dụng một HTQLMT sẽ:     Duy trì và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chế định và luật pháp.     Tăng sự tin cậy, hỗ trợ cho hoạt động phát triển, kinh doanh     Giảm thiểu rắc rối pháp lý và sự rủi ro.     Tạo sự tin tưởng và giảm áp lực từ các bên quan tâm đến môi trường     Tạo sự tin tưởng cho các cổ đông  &
 • Đối tượng áp dụng ISO 14001 ?
  Đối tượng áp dụng ISO 14001 ?
  Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội  
 • Ai xây dựng tiêu chuẩn ISO 14000?
  Ai xây dựng tiêu chuẩn ISO 14000?
  Do tiểu ban kỹ thuật 207 thuộc tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá xây dựng trách nhiệm của tiểu ban kỹ thuật 207 là xây dựng các công cụ và hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn áp dụng công cụ và hệ thống quả lý môi trường chứ không phải là tiêu chuẩn sản phẩm hay các thông số kỹ thuật hoặc là mức độ ảnh hưởng. Cụ thể nó không bao gồm: Các phương pháp kiểm tra sự ô nhiểm Thiết lập các giá trị giới hạn của sự ô nhiểm hoặc là ảnh hưởng thiết lập các mức độ hoạt động môi trường. Tiêu chuẩn sản phẩm.
 • ISO 14000 là gì?
  ISO 14000 là gì?
  Là một bộ tiêu chuẩn về công cụ và hệ thống quản lý môi trường. ISO 14000 sẽ hoạt động như một hệ thống để quản lý những hoạt động hàng ngày của công ty có ảnh hưởng đến môi trường.  
 • Hệ thống quản lý môi trường là gì?
  Hệ thống quản lý môi trường là gì?
  Một hệ thống quản lý môi trường là một phần trong cấu trúc quản lý của một tổ chức, nó chỉ ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường do sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động của tổ chức gây ra. Một hệ thống quản lý môi trường giúp đưa ra các quy định, quy tắt liên quan đến môi trường và tính nhất quán trong việc thực hiện thông qua phân phối nguồn lực, phân công trách nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục, các quá trình. Hệ thống quản lý môi trường là một nền tảng trong hoạt động quản lý, nó đư