TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Mục tiêu đánh giá sự phù hợp

• Bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người

• Bảo vệ đời sống hoặc sức khoẻ động vật, thực vật

• Bảo vệ môi trường

• Ngăn ngừa những hành vi gian lận

• Các yêu cầu về an ninh quốc gia

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét