Lợi ích khi áp dụng ISO 14001

 

Về mặt thị trường:

 

    -  Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,

 

    -  Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường,

 

    -  Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường và cộng đồng xung quanh.

 

 

 

Về mặt kinh tế:

 

    -  Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào,

 

    -  Giảm thiểu mức sử dụng năng lượng,

 

    -  Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ,

 

    -  Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý,

 

    -  Tái sử dụng các nguồn lực/tài nguyên,

 

    -  Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường,

 

    -  Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường,

 

    -  Hiệu quả sử dụng nhân lực cao hơn nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn,

 

    -  Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp,

 

    -  Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

 

 

 

Về mặt quản lý rủi ro:

 

    -  Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra,

 

    -  Điều kiện để giảm chi phí bảo hiểm,

 

    -  Dễ dàng hơn trong làm việc với bảo hiểm về tổn thất và bồi thường.

 

 

 

Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:

 

    - Được sự đảm bảo của bên thứ ba,

 

    - Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,

 

    - Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?