Tìm hiểu về Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm và thử nghiệm mẫu điển hình

Lấy mẫu đại diện phục vụ thử nghiệm:
Là việc lấy mẫu để thu được một phần nhỏ từ một lô sản phẩm được sản xuất theo cùng một thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu sao cho mẫu được lấy sẽ đại diện cho giá trị trung bình đặc trưng của lô sản phẩm.

Ví dụ: Mỗi loại sản phẩm sẽ được lấy lặp lại tại các vị trí riêng lẻ khác nhau của lô sản phẩm, mẫu tại các vị trí như vậy được gọi là mẫu đại diện. Sau đó các mẫu đại diện ở mỗi vị trí của từng loại sẽ được gộp lại bằng cách trộn đều để tạo thành mẫu chung, và chia nhỏ làm 03 mẫu điển hình (01 mẫu lưu tại Vietcert, 01 mẫu lưu tại khách hàng, 01 mẫu dùng để thử nghiệm).
 (Phương pháp lấy mẫu chi tiết theo quy định của TCVN hoặc QCVN)
Thử nghiệm mẫu điển hình:
Sau khi lấy mẫu, Vietcert sẽ chọn ra 01 mẫu điển hình từ 03 mẫu để thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được cơ quản có thẩm quyền chỉ định. Mỗi loại sản phẩm đều được thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại các TCVN hoặc QCVN tương ứng.
Như vậy, Nếu Công ty có 100 loại sản phẩm thì sẽ được lấy 100 mẫu chung với cách như trên, tổng cộng 100 x 3= 300 mẫu điển hình (100 mẫu lưu tại Vietcert, 100 mẫu lưu tại công ty, 100 mẫu dùng để thử nghiệm).

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?