Hỏi đáp về Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

1. Hỏi: đề nghị cho biết phạm vi áp dụng của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật?
Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

2. Hỏi: đề nghị cho biết đối tượng áp dụng luật tiêu chuẩn và quy chuẩn?
Trả lời: luật tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn tại Việt Nam

 

3. Hỏi: đề nghị cho biết tiêu chuẩn là gì?
Trả lời: tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

 

4. Hỏi: quy chuẩn kỹ thuật là gì?
Trả lời: quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản và bắt buộc áp dụng.

 

5. Hỏi: đề nghị cho biết hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn gồm những gì?
Trả lời: hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn gồm: xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn; Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật gồm: xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

 

6. Hỏi: đánh giá sự phù hợp là gì?
Trả lời: đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

 

7. Hỏi: đề nghị cho biết đánh giá sự phù hợp bao gồm các hoạt động nào?
Trả lời: đánh giá sự phù hợp bao gồm các hoạt động: thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

 

8. Hỏi: đề nghị cho biết thế nào là chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy?
Trả lời: chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?

Bài viết mới

Giám định thương mại
Giám định đồng bộ
Giám định máy móc cũ
Thử nghiệm cơ khí luyện kim
Thử nghiệm điện - điện tử
Thử nghiệm tương thích điện (EMC)
Thử nghiệm xây dựng
Thử nghiệm hàn - NDT