Chi phí tư vấn và chứng nhận ISO 9000 bao nhiêu ?

Giá chi phí cho dich vu tư vấn và chứng nhận sẽ phụ thuộc vào quy mô, địa điểm của tổ chức, việc xác định giá chính xác sẽ phải thông qua họat động khảo sát tổ chức, tuy nhiên chi phí đào tạo &  tư vấn khoảng từ 2500 USD - 7000 USD, phí chứng nhận 1000 USD - 5000 USD.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?