TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?

Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm).

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét