Thời gian tư vấn ISO 9001 mất bao lâu ?

Tùy theo quy mô và sự quyết tâm của doanh nghiệp (từ 3 tháng - 01 năm).

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?