TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Điều kiện áp dụng ISO 9000 ?

Điều kiện áp dụng ISO 9000 không phụ thuộc vào quy mô, lọai hình mà phụ thuộc vào:

      - Sự quyết tâm của lãnh đạo  

      - Sự am hiểu thấu đáo của nhân viên về vấn đề chất lượng

 


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét