TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?

ISO 9001:2008 gồm 4 yêu cầu chính

     - Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo

     - Yêu cầu về quản lý nguồn lực

     - Yêu cầu tạo sản phẩm

     - Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét