Các yêu cầu chính của iso 9001: 2008 ?

ISO 9001:2008 gồm 4 yêu cầu chính

     - Yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo

     - Yêu cầu về quản lý nguồn lực

     - Yêu cầu tạo sản phẩm

     - Yêu cầu phân tích đo lường, cải tiến.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?