Đối tượng áp dụng ISO 9000 ?

Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?