TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

ISO 9000 là gì ?

Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:

     - ISO 9000:2000 Cơ sở và từ vựng

     - ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

     - ISO 9004:2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến

     - ISO 19011:2002 Hướng dẫn đánh giá

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét