Nếu không có hệ thống xử lý mội trường (nước thải, khí thải..) có được chứng nhận ISO 14001 ?

Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng tác động môi trường mà Tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 14001 và kèm theo doanh nghiệp cam kết kế hoạch để trang bị được yếu tố này với khả năng tài chính.


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?