TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Phiên bản ISO 1400 mới nhất là gì ?

Phiên bản ISO 14001: 2004 ra đời đã thay thế phiên bản ISO 14001: 1996.

Việc soát xét sửa đổi phụ lục xủa  ISO 14001:2004/Cor.1:2009. Tương đương TCVN ISO 14001:2010

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét