Các tiêu chí để được đạt giấy chứng nhận ISO 14000 ?

Để đạt được giấy chứng nhận ISO 14001, trong lần đánh giá chứng nhận tại công ty bạn, thì công ty bạn không được xảy ra điểm không phù hợp nghiêm trọng (không làm các yêu cầu của ISO 14001, hoặc là làm không đúng yêu cầu, nhưng việc không làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý môi trường) và chỉ có một điểm không phù hợp nhỏ (làm không đúng yêu cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc quản lý môi trường).

    Các yêu cầu cơ bản của ISO 140001 là để đạt chứng nhận:

    Các tài liệu, thủ tục quy trình phải có sẵn tại nơi làm việc và được áp dụng

    Phải thực hiện đánh giá nội bộ HTQLMT trước khi mời chứng nhận

    Ban lãnh đạo phải họp xem xét HTQLMT trước khi mời chứng nhận

    Thực hiện hoàn chỉnh hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp.

    Phải áp dụng HTQLMT ít nhất là 90 ngày.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?