Tiêu chuẩn ISO 14000 có liên quan gì đến ISO 9000 ?

Giống như tiêu chuẩn ISO 9000, tiêu chuẩn ISO 14000 là tiêu chuẩn quản lý và nó không đưa ra các yêu cầu cụ thể cho mỗi hoạt động riêng biệt. Tiêu chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nào muốn chứng tỏ sự quan tâm đến môi trường, muốn giảm chi phí, muốn tránh các rắc rối liên quan đến môi trường, muốn có sự ảnh hưởng mạnh thị trường.
Tiêu chuẩn ISO 14000 có cách tiếp cận, cấu trúc và ý tưởng bắt nguồn từ ISO 9000. Cũng giống như ISO 9000  không là tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng sản phẩm, thì ISO 14000 cũng không đưa ra các yêu cầu về mức độ hoạt động cho từng loại doanh nghiệp.


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?