Các lợi ích khi áp dụng ISO 14000 ?

Hầu hết các lợi ích rõ ràng của một tiêu chuẩn quốc tế đơn lẻ là những gì nó mang lại cho hoạt động quản lý môi trường trên toàn thế giới.

Các lợi ích về thương mại sẽ là sự hài hòa các nguyên tắc quốc gia, thương hiệu và phương pháp triển khai, như thế nó sẽ giảm tối thiểu các rào cản thương mại, giảm thiểu sự rắc rối, giảm thiểu các trở ngại hoạt động xúc tiến. Những rắc rối trên hoàn toàn có thể dự đoán và ngăn ngừa được.

Khi áp dụng ISO14000 vào các hoạt động nó sẽ duy trì, nâng cao sự đáp ứng các yêu cầu của Luật Pháp. Nó sẽ cung cấp nền tảng để hướng đến sự hoàn thiện và chứng minh sự cam kết đối với hoạt động quản lý môi trường.

 


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?