Các yêu cầu chính của ISO 14000 ?

Hệ thống quản lý môi trường và đánh giá môi trường yêu cầu: Lãnh đạo cao nhất cam kết cải tiến liên tục, thực hiện, áp dụng và phòng ngừa các ô nhiểm. Thiết lập và triển khai chính sách môi trường bao gồm: Thiết lập các mục tiêu để đạt được chính sách. Tích hợp các vấn đề môi trường liên quan vào các quy trình hoạt động hiện tại. Đào tạo nhân viên nhận thức được vai trò, nhiệm vụ của họ đối với môi trường. Các chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?