Tổ chức chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP

Ngày 8/2/2013, VietCert được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TĐC) - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận số 189/TĐC-HCHQ về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực phù hợp tiêu chuẩn Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP.

Theo giấy chứng nhận này, VietCert được chỉ định chứng nhận ISO 22000. File chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

 

Chứng nhận HACCP 

Tag: Chứng nhận HACCP | Chung nhan HACCP

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét