TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Chứng nhận hợp quy phân bón

  • Chứng nhận hợp quy phân bón
    Chứng nhận hợp quy phân bón
    Đánh giá hợp quy của đối tượng công bố với quy chuẩn kỹ thuật. Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy (bên thứ ba) được chỉ định hoặc do chính doanh nghiệp tự thực hiện công bố hợp quy.