ISO/IEC 17065 và ISO/IEC TS 17021-2 phiên bản 2012

ISO/IEC 17065 và ISO/IEC TS 17021-2 phiên bản 2012 Hai tiêu chuẩn mới giúp tăng độ tin cậy trong hoạt động đánh giá và chứng nhận

Một công ty thể hiện việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế là một cách tạo niềm tin cho các cơ quan quản lý, người tiêu dùng, nhà cung ứng và các bên có liên quan khác. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết được giấy chứng nhận được cấp bởi tổ chức chứng nhận này cũng có giá trị tương đương với giấy chứng nhận được cấp bởi tổ chức chứng nhận khác? Hai tiêu chuẩn quốc tế mới sẽ trả lời cho câu hỏi trên bằng cách cung cấp các qui phạm thực hành tốt nhất đã được hài hòa và có hiệu lực đối với các tổ chức chứng nhận và các chuyên gia đánh giá trên toàn thế giới:

• ISO/IEC 17065:2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ (Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services)

• ISO/IEC TS 17021-2:2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems)

Chứng nhận sản phẩm

Các công ty có thể đăng ký chứng nhận sản phẩm để khẳng định rằng sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình của mình đã được kiểm tra, thử nghiệm và phê duyệt. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 giúp cho việc chứng nhận được thực hiện một cách khách quan và thành thạo.

ISO/IEC Guide 65:1996 là tiền thân của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012, Guide 65 được rất nhiều tổ chức chứng nhận sử dụng nhằm chứng minh năng lực, tính khách quan và độ tin cậy của tổ chức mình. Các thuật ngữ, định nghĩa, nguồn lực và hướng dẫn trong ISO/IEC 17065:2012 đã được sửa đổi bám sát theo các thuật ngữ mới về đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu về đảm bảo tính khách quan trong hoạt động chứng nhận cũng được cải tiến, một vài yêu cầu kỹ thuật mới được bổ sung thêm vào tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.

Ông Christian Priller, chủ tịch nhóm công tác ISO/CASCO, nhóm xây dựng tiêu chuẩn này cho biết “Ông rất hài lòng về tiêu chuẩn ISO/IEC 17065. Chứng nhận sản phẩm có lẽ là một mô hình chứng nhận dễ nhận ra nhất bởi vì trên sản phẩm luôn có dấu chứng nhận đi kèm, dấu này đã được các cơ quan quản lý, người tiêu dùng và các bên quan tâm khác thừa nhận và đánh giá cao. Chính vì lý do đó mà chứng nhận sản phẩm rất quan trọng và trên mỗi sản phẩm có gắn dấu chứng nhận sẽ đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối cho người sử dụng”. Ông tin rằng tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 sẽ làm tăng độ tin cậy và tính tương thích của việc chứng nhận sản phẩm trên toàn thế giới.

Các tổ chức chứng nhận đã được công nhận theo ISO/IEC Guide 65 sẽ có 3 năm để chuyển đổi phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17065.

Năng lực chuyên gia

Số lượng các tổ chức mong muốn được chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS) ngày càng tăng - chỉ tính riêng năm 2011 con số này đã tăng 4,5%. Các cơ quan quản lý, người tiêu dùng và các bên có liên quan khác đều tin tưởng khi họ đưa ra các quyết định đối với tổ chức đã được Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. Vì vậy, việc đảm bảo năng lực cho các chuyên gia liên quan đến các hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường là vô cùng quan trọng.

Qui định kỹ thuật ISO/IEC TS 17021-2 đưa ra những kiến thức và kỹ năng mà chuyên gia đánh giá chứng hệ thống quản lý môi trường cần phải đạt được. Quy định kỹ thuật này được xây dựng để bổ sung thêm cho phần hướng dẫn chung được nêu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý (Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems).

Ông Randy Dougherty, đồng chủ tịch nhóm công tác ISO/CASCO, nhóm đã xây dựng qui định kỹ thuật này, cho biết “Đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường đòi hòi chuyên gia đánh giá phải có thêm kiến từ các hệ thống quản lý khác. Ví dụ, chuyên gia đánh giá phải quen với thuật ngữ môi trường, đo lường và kỹ thuật quan trắc. ISO/IEC TS 17021-2 đã chỉ ra những kiến thức cụ thể cần thiết để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. Đây là qui định kỹ thuật đầu tiên trong các qui định kỹ thuật dự kiến được xây dựng cho các hệ thống quản lý đặc thù. Việc sử dụng qui định kỹ thuật này sẽ khẳng định với các tổ chức, cơ quan quản lý, khách hàng và công chúng rằng hệ thống quản lý môi trường đã được chứng nhận thực sự đạt được những mục tiêu đề ra của tổ chức xin chứng nhận.”

ISO/IEC 17065:2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ (Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services) và ISO/IEC TS 17021-2:2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực để đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems) do Ban đánh giá sự phù hợp (CASCO) của ISO xây dựng.

Theo ISO

 

Tag: Chứng nhận ISO 9001 | Chung nhan ISO 9001

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?