Chứng nhận OHSAS

Chứng nhận OHSAS
  • Chứng nhận OHSAS 18001
    Chứng nhận OHSAS 18001
    Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hợp nhất các hệ thống chất lượng, môi trường và hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho các tổ chức mong muốn áp dụng nó