Chứng nhận iso 14001

  • Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
    Chứng nhận ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
    ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu