VietCert được Cục Trồng trọt tái chỉ định lĩnh vực chứng nhận VietGap

Ngày 23/04/2015, VietCert được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định tái cấp phép là Tổ chức chứng nhận VietGAP theo quyết định số 120/QĐ-TT-QLCT. Theo giấy phép này, VietCert được chỉ định phạm vi chứng nhận rau, quả tươi, và chè búp tươi. Mã số VIETGAP-TT-15-02.

Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP có hiệu lực 05 năm.

File chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét