Sản phẩm trồng trọt

  • Chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt
    Chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt
    VietCert là tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt 
  • Chứng nhận VietGAP trồng trọt
    Chứng nhận VietGAP trồng trọt
    Tổng quan   1) Căn cứ chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp VietGAP  Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010   2) Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP Cục Trồng trọt chỉ định VietCert là tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt    3) Hướng dẫn chứng nhận VietGAP Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực h