TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Tại Đà Nẵng

  • VietCert Đà Nẵng thông báo tuyển dụng tháng 08-09/2015
    VietCert Đà Nẵng thông báo tuyển dụng tháng 08-09/2015
    VietCert thông báo tuyển dụng   Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, chuyên cung cấp dịch vụ:            - Đánh giá cấp chứng chỉ ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; HACCP;          - Đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;          - Đánh giá chứng nhận hợp quy thực phẩm, phân bón, thức