TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập

1)   Trình tự thực hiện:

      - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, thông báo tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn.

      - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

      - Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc hành chính theo quy định (buổi sáng: 07h30 - 11h30, buổi chiều: 13h30 - 16h30).

2)   Cách thức thực hiện:

      - Trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3)   Thành phần, số lượng hồ sơ:

      - Thành phần hồ sơ:

      * Bản công bố hợp chuẩn;

      * Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn cấp cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường;

      * Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

      * Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

      - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4)   Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5)   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6)   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

7)   Kết quả thực hiện thủ tục hành chính (nếu được chấp thuận): Thông báo.

8)   Lệ phí: 150.000 đồng cấp 01 giấy thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn.

9)   Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

      - Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu đính kèm).

10)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

      - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

      - Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của  Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

      - Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 

Tag:Chứng nhận HACCP|Chung nhan HACCP|HACCP|Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn|Chứng nhận ISO 22000|Chung nhan ISO 22000|Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm|Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm|ISO 22000|Chứng nhận ISO 14001|Chứng nhận ISO 14000|Chung nhan ISO 14001|Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường|Hệ thống quản lý môi trường|ISO 14001|Chứng nhận hợp chuẩn|Chứng nhận ISO 9001|Chung nhan ISO 9001|Chứng nhận ISO 9000|Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng|Hệ thống quản lý chất lượng|ISO 9001|Chứng nhận VietGAP|Chứng nhận VietGAP chăn nuôi|Chứng nhận VietGAP trồng trọt|Chứng nhận hợp quy|Chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật|Chứng nhận thực phẩm|Chứng nhận hợp quy thực phẩm|Chứng nhận hợp quy phân bón|Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

 

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét