Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm
  • Chứng nhận hợp chuẩn thức ăn thuỷ sản
    Chứng nhận hợp chuẩn thức ăn thuỷ sản
    Thức ăn thủy sản là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản, tuy nhiên việc kiểm soát chất lượng rất khó khăn nên quy định công bố chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản cho cho các sản phẩm thuộc ngành này là rất cần thiết.
  • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
    Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
    Chương trình chứng nhận sản phẩm của VietCert là một chương trình được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế với phương pháp, thủ tục rõ ràng, được đánh giá và công nhận bởi BOA, thành viên của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế IAF, sẽ là một sự đảm bảo tin cậy cho người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.