TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Đối tượng của hoạt động chứng nhận

1. Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là gì?

Đó là những hành động mà tổ chức của bạn triển khai, là hàng hóa được sản xuất cho một thị trường nhất định hoặc những hỗ trợ cung cấp cho khách hàng.

TIP Việc xác định các yếu tố này cho phép bạn hiểu rõ hơn cách thức cũng như phương tiện cải tiến nhằm đạt được các mục tiêu năng suất xanh.

 

2. Tại sao Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ có ý nghĩa?

Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là những phương tiện mà qua đó bạn có thể hiểu rõ hơn Phạm vi cũng như có thể tự đánh giá hiện trạng môi trường và năng suất của tổ chức.

TIP ISO 14001 có đề cập tới 3 yếu tố này.

 

3. Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ hỗ trợ như thế nào?

Sự rõ ràng của Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ mà tổ chức có hoặc thực hiện là chìa khóa để hiểu điều gì thực sự gây ra tác động môi trường và giảm năng suất. Nó giúp bạn hiểu nếu không quản lý môi trường sẽ gây ra rủi ro như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức.

 

4. Khái niệm Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ được áp dụng ở đâu?

Khi bạn muốn hiểu những thứ mà tổ chức, hoặc một số bộ phận nào đó làm thì bạn nên xem xét đến khái niệm Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Nên lưu ý những thay đổi đối với Hoạt động, Sản phẩm, Dịch vụ bởi sự tác động của các yếu tố này đến hệ thống quản lý và các tác động môi trường.

TIP Sơ đồ quá trình chảy quá trình có thể có ích khi muốn hiểu các mối quan hệ này.

 

5. Khái niệm Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ có ý nghĩa khi nào?

Khái niệm thực sự có ích khi xác định Phạm vi áp dụng các chương trình Năng suất xanh khác, cũng như định hình về cơ bản Danh mục kiểm tra và Phiếu kiểm tra.

 

6. Khái niệm Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ đem lại lợi ích cho ai?

Khái niệm này cho phép nhóm năng suất xanh xác định một cách toàn diện mối quan hệ giữa các vấn đề về chất lượng, năng suất, môi trường, sức khoẻ hay an toàn. Nó thúc đẩy suy nghĩ có hệ thống - từ đầu đến cuối. Nó cũng có thể mang lại lợi ích cho những người bên ngoài tổ chức của bạn bởi nó giúp tổ chức bắt đầu hiểu nguyên nhân và hiệu quả của các hoạt động.

Lưu ý: Vượt qua suy nghĩ thông thường. Nghĩ về thiết kế cho môi trường. Có ai giúp bạn xác định lại Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ không? Họ có thể giúp bạn đổi mới Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ năng suất xanh khác với những gì bạn làm để tăng trưởng thị trường xanh toàn cầu không?

“Từ đầu đến cuối” hiện là một cuộc cách mạng trong cách các chuyên gia đưa ra lời khuyên trong việc quản lý nguyên vật liệu ngay bắt đầu từ khâu thiết kế.

 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét