Dấu CR có khác gì so với dấu CS trước đây?

Mức chất lượng của sản phẩm gắn dấu CS (theo Tiêu chuẩn Việt Nam) trước đây và gắn dấu CR (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hiện nay là như nhau, nhưng quá trình đánh giá để được gắn dấu là khác nhau.

1. Để được gắn dấu CS, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tự thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn bằng thử nghiệm (nếu có trang thiết bị thử nghiệm phù hợp với quy định của QCVN, hoặc gửi mẫu thử nghiệm đến một tổ chức được chỉ định thử nghiệm chất lượng sản phẩm) và thực hiện việc công bố phù hợp tiêu chuẩn QCVN tại Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố.

2. Để được gắn dấu hợp quy CR, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm phải được tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tiến hành đánh giá chứng nhận, nếu phù hợp quy chuẩn, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận thời hạn không quá 3 năm; phải gắn dấu CR lên sản phẩm trước khi đưa ra lưu thông và phải thực hiện công bố hợp quy tại Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố.

 

Hỏi đáp