Mục tiêu đánh giá sự phù hợp

• Bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người

• Bảo vệ đời sống hoặc sức khoẻ động vật, thực vật

• Bảo vệ môi trường

• Ngăn ngừa những hành vi gian lận

• Các yêu cầu về an ninh quốc gia

 

 

Hỏi đáp