Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy - tự nguyện và bắt buộc

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời là một bước đột phá trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá, phù hợp với các yêu cầu của Hội nhập kinh tế và đặc biệt là các yêu cầu của WTO khi mà Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thể hiện rõ quan điểm về tính tự nguyện về áp dụng tiêu chuẩn và bắt buộc áp dụng đối với các quy chuẩn kỹ thuật. Hệ thống tiêu chuẩn được phân thành hai cấp, cấp quốc gia và cấp cơ sở. Hệ thống quy chuẩn cũng gồm hai cấp, cấp quốc gia và cấp địa phương. Do đó tránh được sự chồng chéo trong quá trình quản lý và nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đối với chất lượng sản phẩm hàng hoá của mình.
Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được thực hiện như sau:
-        Công bố tiêu chuẩn áp dụng là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thông báo về số hiệu tiêu chuẩn trên nhãn hàng hoá, hoặc trên bao bì, hoặc trong các tài liệu giao dịch khác.
-        Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương, nơi mà tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh.
-        Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trình tự thủ tục công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy thực hiện theo quy định của Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ban hành ngày 28/9/2007 về việc quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
Do vậy việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá và công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật như trước đây không còn phù hợp. Các hình thức này chuyển sang hình thức công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy.
Các doanh nghiệp có những thắc mắc về việc công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy, xin liên hệ:

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCERT
Trụ sở Hà Nội: 0905.924299 - Trụ sở HCM: 0905.357459 – Trụ sở Đà Nẵng: 0935.711299 - Trụ sở Cần Thơ: 0905.935699 - Trụ sở DakLak: 0905.527089.
Email: info@vietcert.org
Website: www.vietcert.org

 

Bản tin