Đào tạo chuyên gia đánh giá
Chứng nhận VietGap
Chứng nhận hệ thống quản lý
Chứng nhận hợp quy sản phẩm
Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
Giám định
Thử nghiệm