TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón

Khảo nghiệm phân bón Về nội dung của chứng nhận hợp quy phân bón, chúng tôi đã đề cập trong một bài viết khác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ trình bày về quy trình khảo nghiệm phân bón và làm rõ những sai khác trong việc khảo nghiệm và chứng nhận hợp quy phân bón.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?