TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường giúp cho các tổ chức xác định, nhận biết tầm quan trọng và quản lý những rủi ro về môi trường như là một phần trong hoạt động của tổ chức. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải cam kết ngăn ngừa ỗ nhiễm môi trường và cải tiến liên tục như là một phần trong chu trình quản lý của tổ chức.

 

Việc chứng nhận sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 đảm bảo sự phù hợp hoàn toàn với chính sách môi trường của tổ chức, cả bên trong và bên ngoài, và thể hiện sự cam kết của tổ chức cung cấp các nguồn lực cân thiết để kiểm soát và giảm những tác động môi trường do sản phẩm, dịch vụ và các quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?