TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến thường xuyên hiệu quả của tổ chức/doanh nghiệp:

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét

Có thể bạn sẽ thích?