TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Cơ quan tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Cục An toàn thực phẩm

Có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quycông bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm: 

Sản phẩm sản xuất trong nước:

-    Thực phẩm chức năng;

-    Phụ gia thực phẩm;

-    Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

Sản phẩm nhập khẩu:

-    Thực phẩm chức năng;

-    Phụ gia thực phẩm;

-    Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

-    Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;

-    Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.


2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quycông bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm sản xuất trong nước của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn, bao gồm:

-    Thực phẩm đã qua chế biên bao gói sẵn sản xuất tại địa phương;
-    Vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm sản xuất tại địa phương.


3. Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

-    Sản phẩm sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn khi có yêu cầu của nước nhập khẩu.

-    Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại 02 (hai) tỉnh, thành phố trở lên được đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm hoặc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn.


ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét