TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT

Mở cửa từ T2 đến T7: 8h00 đến 17h30

info@vietcert.org

090 552 70 89

Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

Các thông tin bắt buộc công bố:

1. Tên sản phẩm

2. Thành phần cấu tạo 

3. Thời hạn sử dụng

4. Hướng dẫn sử dụng

5. Chỉ tiêu công bố

6. Quy trình sản xuất hoặc công nghệ

7. Chất liệu bao gói, cách thức bao gói (có ảnh hưởng đến chất lượng và thời hạn sửa dụng của sản phẩm)

8. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa

9. Số lô sản phẩm (không bắt buộc)

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT
Nhận xét