Tư vấn của VietCert

  • Lợi ích của doanh nghiệp khi được VietCert chứng nhận
    Lợi ích của doanh nghiệp khi được VietCert chứng nhận
    Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng, thuận tiện thông qua hoạt động kiếm duyệt qua internet nhanh chóng của VietCert, chứng chỉ sẽ được cấp trong vòng 15 ngày sau khi thực hiện hoàn tất thủ tục chứng nhận. Doanh nghiệp khi được chứng nhận bởi VietCert sẽ có các lợi ích như: 1) Được đưa vào Danh sách các tổ chức đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, công bố trên website của VietCert và website của Tổ chức công nhận Quốc tế Jas-anz với các chương trình được công nhận. 2) Với mạng lưới Chứng nhận và được