Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là gì?

      Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.

Hỏi đáp