Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.