Thuật ngữ

 • Đối tượng của hoạt động chứng nhận
  Đối tượng của hoạt động chứng nhận
  1. Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là gì? Đó là những hành động mà tổ chức của bạn triển khai, là hàng hóa được sản xuất cho một thị trường nhất định hoặc những hỗ trợ cung cấp cho khách hàng. TIP Việc xác định các yếu tố này cho phép bạn hiểu rõ hơn cách thức cũng như phương tiện cải tiến nhằm đạt được các mục tiêu năng suất xanh. 2. Tại sao Hoạt động, Sản phẩm hoặc Dịch vụ có ý nghĩa? Hoạt động, Sản phẩm và Dịch vụ là những phương tiện mà qua đó bạn có thể hiểu rõ hơn Phạm vi cũng như có thể tự đánh gi
 • Hệ thống quản lý môi trường
  Hệ thống quản lý môi trường
  1. Hệ thống quản lý môi trường (EMS) là gì? Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System - EMS) là một phần trong hệ thống quản lý của một tổ chức được sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường và quản lý các khía cạnh môi trường của tổ chức.  Hệ thống quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, phiên bản hiện hành là ISO 14001:2004. Hoạt động của hệ thống quản lý môi trường dựa theo mô hình PDCA - Hoạch định, thực hiện, kiểm tra, hàn
 • Hệ thống quản lý chất lượng
  Hệ thống quản lý chất lượng
  1. Hệ thống quản lý chất lượng là gì? Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được tiêu chuẩn ISO 9000:2005 định nghĩa là "Hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng" Đây là hệ thống giúp các tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu của khách hàng và cao hơn nữa là vượt quá mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm xây dựng chính sách chất lượng, hoạch định cơ cấu, trách nhiệm và quy trình chất lượng của
 • ISO 14001 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 14001 - Các khái niệm cơ bản
  Môi trường (environment) Những thứ bao quanh nơi hoạt động của một tổ chức, kể cả không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, con người và các mối quan hệ qua lại của chúng.   Khía cạnh môi trường (environmental aspect) Yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm của một tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường. Tác động môi trường (environmental impact) Bất cứ một sự thay đổi nào của môi trường, dù là bất lợi hay có lợi, toàn bộ hoặc từng phần do các khí
 • ISO 22000 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 22000 - Các khái niệm cơ bản
  An toàn thực phẩm (food safety) Khái niệm chỉ ra thực phẩm sẽ không gây nguy hại cho người tiêu dùng khi được chế biến và/hoặc ăn theo đúng mục đích sử dụng dự kiến. An toàn thực phẩm liên quan đến sự có mặt của các mối nguy hại về an toàn thực phẩm mà không bao gồm các khía cạnh khác liên quan đến sức khoẻ con người, ví dụ như thiếu dinh dưỡng.   Chính sách an toàn thực phẩm (food safety policy) Ý định và định hướng chung của tổ chức liên quan đến an toàn thực phẩm được tuyên bố chính thức bởi cấp
 • ISO 9000 - Các khái niệm cơ bản
  ISO 9000 - Các khái niệm cơ bản
  Tiêu chuẩn (Standard) Tiêu chuẩn là các quy định được công bố chính thức để tạo ra một sự thông hiểu và áp dụng thống nhất. Một tiêu chuẩn chứa đựng các thông số kỹ thuật hoặc các chuẩn mực rõ ràng được thiết lập để sử dụng một cách thống nhất như là quy tắc, hướng dẫn, hay là định nghĩa. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho bất cứ thực thể nào: vật liệu, sản phẩm, dịch vụ, phương pháp, quá trình, hệ thống…. Các tiêu chuẩn giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Các tiêu chuẩn tăng cường việc trao đổi hàn