Thuật ngữ

 • Từ vựng về Đo lường
  Từ vựng về Đo lường
  Đo lường cơ bản không có định nghĩa quốc tế, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của mức chính xác cao nhất trong lĩnh vực quy định. Vì vậy, đo lường cơ bản có thể được miêu tả là đo lường khoa học, được hỗ trợ bởi các phần đo lường pháp quyền và đo lường công nghiệp, nơi yêu cầu năng lực khoa học.   1.    Truyền chuẩn đo lường Chuỗi truyền chuẩn là một chuỗi hiệu chuẩn không đứt đoạn, tất cả đều thể hiện độ không đảm bảo đo. Điều này đảm bảo rằng kết quả của một phép đo hoặc
 • Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì?
  Sản phẩm hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 là gì?
        Sản phẩm, hàng hoá không có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 1) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.        Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đú
 • Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là gì?
  1. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 2. Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp chuẩn. 3. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hoá sau khi sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.  
 • Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?
  Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng. Các Loại tiêu chuẩn 1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể