Tầm nhìn và chiến lược

  • Tầm nhìn và chiến lược
    Tầm nhìn và chiến lược
    Tầm nhìn Tầm nhìn dài hạn: VietCert là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc. Chiến lược Quan điểm hoạt động, kinh doanh: Đối tác lâu dài, tin cậy   Quan điểm của VietCert trong phát triển kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác (nhân viên, khách hàng, cộng đồng): bền vững, lâu dài, tin cậy.      •  Đối với nh