Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là gì?

      Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

Hỏi đáp