Phân bón

 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ khoáng
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tênphân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % Phân bón HCK 1 3,2 5.0 1.0 15 25
 • Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  Chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao toàn phần công nghệ sản xuất phân bón  (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau:    Danh mục phân bón chuyển quyền sở hữu sản xuất Tên phân bón pH KCl N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % VSV, CFU/gam Phân bón HCVS 1
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Tên phân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Humic  % Hữu cơ, % Độ ẩm, % Phân bón HCSH 6 3
 • Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  Chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Tên phân bón N ts, % P2O5 hh; % K2O hh, % Hữu cơ, % Độ ẩm, % VSV, CFU/gam Phân bón HCVS 7 1
 • Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất phân bón lá
  Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất phân bón lá
  VietCert là tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón được Cục Trồng trọt chỉ định theo Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ: khảo nghiệm; chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón không độc quyền (10-15 ngày) và đăng ký vào danh mục danh mục phân bón (10 ngày), gồm các loại phân bón sau     Danh mục phân bón nhượng quyền sản xuất Trạng Hàm lượng, % N K2O amin S Mn B PB lá số 11 3,0 3,0 0,3 0,2 2000 - Lỏ
 • Dấu hợp quy phân bón
  Dấu hợp quy phân bón
  Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hoá ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo sản phẩm, hàng hoá đã được chứng nhận hợp